Граматиката и ползата от нея :)

Работилничка за нови автори... и критици ;)

Moderators: Trip, Random, Marfa

User avatar
Moridin
Global Moderator
Posts: 18957
Joined: Fri Dec 19, 2003 10:21 pm
Location: On the other side
Contact:

Post by Moridin » Tue Apr 08, 2008 8:08 pm

Май си покрила важното :) Само една дребнава поправка - членът е окончание, а не наставка. Наставките са словообразуващи морфеми, а тази е формообразуваща.
This is it. Ground zero.

User avatar
grellian
E'lir
Posts: 194
Joined: Fri May 25, 2007 7:48 pm
Contact:

Post by grellian » Tue Apr 08, 2008 8:26 pm

Поздравления за положения труд!
Аз само ще добавя нещо като "трик" - ако се чудите дали да сложите пълен или кратък член, заместете съответната дума с "той" или "него" - и по този начин много лесно се установява.

User avatar
Vash
Paragon
Posts: 563
Joined: Fri Jan 27, 2006 12:17 am
Location: София

Post by Vash » Tue Apr 08, 2008 9:37 pm

Общи правила

- След препинателните знаци точка, запетая, удивителна, въпросителна, двоеточие, точка и запетая, се оставя интервал, а преди тях - не! Пишат се плътно до предната дума.
- Пред начални и след крайни кавички и скоби се оставя интервал.
- “Тирето” се обгражда с интервал, когато е употребено вместо пропусната дума, двойно изразяване на подлог, когато огражда вмъкнати изрази, или отделя независими едно от друго изречения, а също и при пряка реч
- “Тирето” се пише без интервал при писане на сложни (съставни) думи (например физико-математически ) и при степенуване (например: по-голям, най-голям ).

Запетая

- В рамките на простото изречение запетая се употребява за отделяне на еднородни части помежду им.
- При изреждане.
- Не се пише запетая при еднократно употребен съюз и, или.
- При противопоставяне на еднородни части, свързани със съюзи: а, но, обаче, пък, ама, ами, ала, например: „Ицо е дебел, но бърз футболист. Срещата е днес, а не утре.”
- При изреждане на еднородни части в повторителни съюзи – и, или – или, нито – нито, ту – ту и пр., се пише запетая пред всяко ново повтаряне на дадения съюз (но не и в самото начало), например: „Той не изпитваше ни страх, ни болка, ни срам.”
- При еднородни части, свързани със съюзи както - така и колкото – толкова, се пише запетая само пред втория съюз, например: „Колкото по-бързо, толкова по-добре.”
- В рамките на простото изречение запетая се употребява за отделяне на вметнати (в най-общ смисъл) думи и изрази като обръщения, междуметия, вметнати пояснения.
- Обръщения и междуметия:
„– Благодаря ви, братя мили, за честта.”
„– Братя мили, благодаря ви за честта.”
„– Благодаря ви за честта, братя мили.”

- Вметнати изрази (предимно глаголни) като: разбира се, да кажем, надявам се, мисля, изглежда, струва ми се, тъй да се каже, напротив, обратно, от една страна, например:
„– Ти, разбира се, няма да допуснеш това.”
„– Това, мисля, е достатъчно. „

- Не се отделят със запетая от другите части на изречението думи като обаче, наистина, може би, следователно, по такъв начин, като че ли, сякаш, навярно, вероятно, очевидно в случаи като следните:
„Той обаче не изпълни обещанието си.”
„– Ти например какво ще кажеш?”

- Ако такива думи стоят в началото на отделно просто изречение, пред тях се пише запетая: „Той искаше да дойде, обаче се разболя.”
- Думи и изрази, пред които стоят съюзи както и, и то и други подобни (с ясно изпъкващ смисъл на обособени елементи в изречението), се отделят със запетая не само в началото, но и в края, ако след тях продължава същото просто изречение: „Градината, както и улицата, беше покрита с дебел слой космичен прах.” Същият израз в следващото изречение няма вметнат характер и затова не се пише запетая след него: „Градината, както и улицата бяха покрити с дебел слой космичен прах.”
- Пред съюзите и, или се пише запетая, когато тя трябва да затвори някой вметнат или обособен израз.
- Пред просто изречение, което започва без съюз, например: „Който не работи, не трябва да яде.”
- Пред просто изречение, което започва със съединителен или подчинителен съюз като но, а, обаче, ала, то, пък, ако, ето защо, затова, че, или, понеже, защото, като че (ли), сякаш и др.
- В изречения, които съдържат повторителни съюзи и – и, или – или, ту – ту или др., запетая се пише в началото на всяко отделно просто изречение, например: „Майка му, ту го галеше, ту го милваше, ту му пееше.”
- Пред просто изречение, което започва с относително местоимение или наречие като който, какъвто, чийто, когото, където, колкото или др., например: „Стигнахме на мястото, където щяхме да нощуваме.”
- При сложни съюзи като само че, ето че, в случай че, макар да, при все че или др. запетаята се пише пред първата им съставна част, например: „Планът е добър, само че трябва да го изпълним.”
- Наречия тъй пред съюза че, както и др. могат да принадлежат към главното изречение; в такива случаи запетаята се пише след тях, например: „Запомних го тъй, че никога няма да го забравя.”
- Когато подчиненото изречение е вмъкнато между частите на главното, то се огражда от двете страни със запетая, например: „Мисълта, че ще замине, го радваше.”
- Когато подчиненото изречение със съюз да пояснява съществителното име, не се отделя със запетая нито в началото, нито в края, например: „Мисълта да замине веднага не го напускаше.”

- Пред съюза и се пише запетая, когато тя е необходима за ограждане на предшестващо подчинено изречение, вметнати или обособени думи, например: „Гостите бяха посрещнати от господин Янчулев, кмета на гр. София, и от представители на общините в града.”
- Пред съюза и не се поставя запетая, когато той свързва съподчинени изречения, например:
„Свърших най-после работата, която ми беше възложена и за която мислех постоянно.”
„– Разбрах, че вече съм свободен и мога да продължа работата си.”

- Не се пише запетая за отделяне на прости в рамките на сложни изречения пред съюза да, употребен еднократно, например: „Вън се зачу да свири хармоника.”
- Съподчинени изречения, които започват със съюза да, се отделят помежду си със запетая, например: „Искам да остана тук, да започна някаква работа, да припечеля някой лев.”
- При повтаряне на съюза да в последователни, подчинени едно на друго изречения, не се пише запетая, например: „Исках да го помоля да ми услужи.”
- Пред съюза да се пише запетая, когато тя е необходима за ограждане на предшестващо подчинено изречение, вметнати или обособени думи, например:
„Премиерът се опитваше да убеди хората, недоволстващи от покачването на цените, да не купуват, но по-скоро да гладуват.”
- При сложни съюзи за да, без да, преди да и др., запетая се пише пред предлога, например: „Отиде си, без да каже нищо.”
- Когато съюзът да не стои в началото на просто изречение, то не се отделя със запетая, например: „Капитанът заповяда всички моряци да излязат на палубата.”
- Допуска се употреба на запетая пред косвен въпрос, когато той стои след местоимението това или след съществително, например: „Резултатът зависи от това, дали ще получим помощ навреме. Смущаваше го въпросът, дали не се е издал с плахото си поведение.”
- Когато косвеният въпрос стои в началото на сложното изречение, той се отделя със запетая от главното: „Дали това беше вярно, той още не знаеше.”
- Допуска се употреба на запетая между два съюза, поставени един след друг като но ако, а когато, но тъй като, но щом, но който и пр. например: За това и не стоеше много вкъщи, а когато (не: ...вкъщи, а, когато) беше там, поръчваше да казват, че го няма.
- Не се пише запетая също и между съюз и следващо деепричастие или причастие, употребено като обособена част на изречението, например: „Той искаше да изглежда сериозен, но спомняйки (не: ... сериозен, но, спомняйки си) си за случилото се, отново избухна в смях.”
- Не се пише запетая също и пред относително местоимение и наречия и пред съюзи, когато пред тях стои уточняващо наречие като само, едва, чак, даже, тъкмо, именно и др. или отрицание не, например:
„Това може да разбере само който го е преживял.”
„– Дойдох при тебе именно за да ти помогна.”
„– Попитах не защото не знаех.”

- Не се пише запетая също и пред изрази като който и да е, колкото е възможно, когато и да било, кой знае и др. подобни, например: „Нямаш право да обвиняваш когото и да било.”

Източник: doc.dir.bg

Няколко често допускани грешки

- Чужди думи със завършек – ея, -ия образуват прилагателни имена с наставка –еален и –иален, напр. идея-идеален; материя-материален;Италия-италиански; но християнски.
- Удвояване на съгласни: -нн-, -тт-.При изпадане на е от наставка –нен се удвоява н (напр. пламенен-пламенна , но: особен-особена).
- Разграничаване на и/й. Съгласната й се пише в края на думи – критерий, Софроний, Методий. Окончанието за множествено число е и, а не й. Напр. линии, а не линий.
- Писане на- н- вм. –нн- и обратно в наставки за ж.р. и ср.р. в ед.ч. и в мн.ч. Напр. особенна вм. особена .
- Писане на –т- вм. –тт – и обратно в членувани форми на същ. имена от ж.р. Напр. веста вм. вестта; мисълтта вм. мисълта.
- Замяна на звучна с беззвучна съгласна и обратно- исконен вм. изконен (из- морфема); косидба вм. коситба (- тба- морфема), но: наредба (- ред- коренна морфема).


Източник: www.belschool.net


За пълнияТ член


Пълен член пишем когато можем да заменим въпросната дума, в която се съмняваме, с "Той". Когато думата можем да заменим с "Него", пишем кратък член.

Примери:
-Кръчмарят си направи блог. - Той си направи блог. (Него си направи блог)
На кръчмаря му направиха блог - На Него му направиха блог. (На Той му направиха блог)
-Войникът напсува САЩ. - Той напсува САЩ (Него напсува САЩ)
САЩ бяха виновни за всичките беди на войника. - САЩ бяха виновни за всичките беди на Него (САЩ бяха виновни за всички беди на Той)

При съществителни от женски и среден род такива проблеми няма (Ябълката беше горчива, Ябълка беше горчива..., Човечето беше от дърво, Човече беше от дърво...).
Пълен член се поставя и при прилагателни, които като част на изречението се явяват определения. Отново се прилага проверката Той/Него.
-Веселият кръчмар си направи блог. - Той си направи блог. (Него си направи блог).
На веселия кръчмар му направиха блог. - На Него му направиха блог. (На Той му направиха блог)

Отново при женски и среден род проблеми няма.

Ако погледнем по-общо пълен член се използва, когато съществителното означава извършителя на действието, тоест подлога.
--- Учителят пише.
Също така с пълен член е и сказуемното определение.
--- Президентът е най-известният човек в страната.
Още в подчинени определителни изречения.
--- Президентът, който е най-известният човек в страната, ще държи реч.
Разни приложения също са с пълен член.
--- Георги Първанов, президентът, ще държи реч.

След съюз или предлог никога не може да има пълен член.
"С кръчмаря си направихме блог."

Обикновено пълният член се проверява с въпроса: КОЙ върши действието? Това естествено крие някои рискове, като например този, когато един приятел, студент по българска филология, ми каза, че е правилно "ОБЕКТА СЕ ОХРАНЯВА ОТ ФИРМА ЕДИ-КОЯ СИ", защото не обектът охранява, а самият е охрянаван (и следователно не бил подлог в изречението). Драги българи, в изречения в страдателен залог подлог е не агентът (действащото лице), а страдащият от действието - Обектът се охранява / бива охраняван.
и още едно просто правило - при наличието на която и де е форма на глагола съм пълният член се пише и от двете страни: Беглецът е вашият крадец. Кивотът е пазителят на тайната.
Същото важи и за глаголи, които успешно могат да заместят глагола съм: Моят приятел стана мъжът на годината (друг е въпросът, че така като изречение стои тежко - това е само за илюстрация на правилото).

Някого/Някой

Изреченията с глагола има представляват особен проблем, тъй като това са непълни изречения и в тях няма подлог. Ако трябваше да сложим подлог, въпросният въпрос щеше да звучи така: (Той) има ли някого? Така естесвено в българския език не се говори, но именно това изречение илюстрира, че някого не е подлог, а допълнение.
Въпреки това, аз лично го намирам за страшно тежко, и винаги си казвам: Има ли някой?
Едно е сигурно - при отрицание винаги се използва НИКОГО. Няма никого вкъщи. Обяснението е, че в старобългарския език, както и в повечето съвременни езици, запазили падежни форми, отрицанието АБСОЛЮТНО изисква родителен падеж - генитив: никого, а не никой.


Източник: gramatika.blog.bg

"It was an octopus, centipede, spider kind o' thing, but they was a haff-shaped man's face on top of it..."

DanilOlivo
Smallfolk
Posts: 4
Joined: Tue Jan 08, 2008 4:55 pm

Post by DanilOlivo » Wed May 07, 2008 9:00 pm

Не ми е ясно кога се пише КОГО и кога КОЙ?
Например :
С кого беше на кино ?
С кой беше на кино ?

User avatar
Nyn
Sorcerer
Posts: 428
Joined: Sun Dec 16, 2007 12:39 pm
Location: Varna...

Post by Nyn » Wed May 07, 2008 9:11 pm

Въпреки, че са ми доста избледнели спомените за конкретни правила по граматика- правиш нещо на няКОГО,а няКОЙ прави нещо.
едит: Или, без да гледам с едно око в айдъла, направо - няКОЙ прави нещо на няКОГО. :bigtongue:
Last edited by Nyn on Wed May 07, 2008 9:16 pm, edited 1 time in total.
To the unfortunate person who threw a shoe on the stage. We collect shoes, so you're not getting it back. You're gonna have to hop home, on one leg. And while you're hopping home, dear shoeless person, you could whistle this tune to yourself. *starts playing Nancy Boy*

User avatar
shayhiri
Elder God
Posts: 6111
Joined: Mon Dec 20, 2004 7:15 pm

Post by shayhiri » Wed May 07, 2008 9:15 pm

"Кого" е останка от Винителен падеж.

- Кой (а не "кого") отиде на кино? (Именителен падеж, извършител на действието)
- Аз, ве, кух.
- С кого (а не "с кой") отиде на кино? (Винителен падеж, обект на действието)
- С никого (а не "с никой"), сам бях.
- На кого (а не "на кой") ги разправяш тия? и т.н.

Аналогично на нашумелия омразен пълен член, важното е кой извършва действието и в/ху кого бива извършвано то:

Кучето ухапа министъра. = Министъра ухапа кучето. (Макар че, ше ме прощаваш Мор, ма кой по дяволите говори или пише на бг с обърнат словоред - освен Йода, и то в превод? :roll: ) :arrow: Въпросът ще е "Кой ухапа министъра?"

Кучето ухапа министърът. = Министърът ухапа кучето. (Тва вече е далеч по-вероятната ситуация, в която побеснелият Р. Петков или Орешарски сръвава невинно помиярче.) :arrow: Въпросът ще е "Кого ухапа министърът?"

ОмОта ли се съвсем? :lol:
Last edited by shayhiri on Wed May 07, 2008 9:40 pm, edited 2 times in total.
passer-by wrote:А, сетих се. Гледайте "Големият Стан". В programata.bg беше злостно оплют, ама трейлърът ми допадна, рекох да рискувам и го гледах оня ден. Доста приятна комедийка. Напомни ми на оная другата с Адам Сандлър и затворническия футбол, но в по-добър вариант.

User avatar
Moridin
Global Moderator
Posts: 18957
Joined: Fri Dec 19, 2003 10:21 pm
Location: On the other side
Contact:

Post by Moridin » Wed May 07, 2008 9:21 pm

Има и доста по-засукани случаи от тия, де, но и тия обяснения са добро начало.

Шайх - казах и в самия пост; би се използвало, когато трябва да се натърти на извършителя, а не на действието, като избор от възможни извършители. Нещо като японското "га", ако изкара дотам упражненията ;р
This is it. Ground zero.

DanilOlivo
Smallfolk
Posts: 4
Joined: Tue Jan 08, 2008 4:55 pm

Post by DanilOlivo » Wed May 07, 2008 9:37 pm

Благодаря ! Мисля, че го разбрах .

User avatar
tigermaster
Elder God
Posts: 5641
Joined: Wed Jun 14, 2006 11:39 am

Post by tigermaster » Wed May 07, 2008 10:43 pm

shayhiri wrote:Макар че, ше ме прощаваш Мор, ма кой по дяволите говори или пише на бг с обърнат словоред - освен Йода, и то в превод?
Това за кучето и министъра го видях в някакъв вестник. "Куче ухапа министърът на образованието". Предполагам, че това е признак за неграмотността на автор/редактор/коректор или там който отговаря за правописа, а не обърнат словоред. Иначе, в българските вестници можеш да се натъкнеш на какви ли не простотии, не само граматически. "Еди-кой-си гине в катастрофа". Гине?!? Редовно го пишат така и ме дразнят. По-добре да го напишат "мре", ако толкова държат на сегашното време. "Хайо гърмян с девет куршума"?!?! Без никакво обяснение кой, по дяволите, е Хайо? Как може така?

За да не е този пост тотален офтопик, ще задам един въпрос. Как се пише? "Добре бе, човече" или "Добре, бе, човече"?
Света аз цял обходих
и изправен гордо пак стоя.
Срещнах милиони хора
и на всичките им взех ума.

Блог
The Painting
Случаят с изтрития спомен
РЕВЮ: „Tenet“/“Тенет“

User avatar
Marfa
Moderator
Posts: 10929
Joined: Sat Dec 20, 2003 10:12 pm
Contact:

Post by Marfa » Wed May 07, 2008 10:48 pm

Добре бе, човече.
This octopus! Let's give him boots, send him to North Korea!

Image<-Подробно описание на нещата, които ми образуват нерви :twisted:
Уук.

User avatar
Trip
Moderator
Posts: 6353
Joined: Sat Dec 31, 2005 7:30 am
Contact:

Post by Trip » Thu May 08, 2008 10:59 am

@ tigermaster - Хайо се очаква да знаеш кой е, защото се предполага, че си читател, който следи съответния вестник :) Там е имало и предишни истории за Хайо. Както сега вече всяко заглавие с оня австрийския психопат е "Фрицл вика: Не съм чудовище" или "Фрицл на разпит днес". Очаква се да си разбрал кой е Фрицл. Основната информация в една статия е в първото изречение, не в заглавието :roll:

"Гине" бтв е 100%-ов синоним на "мре" и няма езикова причина да се пише едното, а не другото.

User avatar
tigermaster
Elder God
Posts: 5641
Joined: Wed Jun 14, 2006 11:39 am

Post by tigermaster » Thu May 08, 2008 1:19 pm

Trip wrote:"Гине" бтв е 100%-ов синоним на "мре" и няма езикова причина да се пише едното, а не другото.
Е, да, ама на мен от "гине" ми е писнало, честно казано, а и "мре" ме кефи повече. А и не ми е ясно защо заглавието на хипотетичната статия не е нещо от рода на "Еди-кой-си загина при катастрофа". По-малко просташко ми звучи някакси... Защо им е сегашното време?

Идват ми наум и по-страшни заглавия от онова за Хайо, които вече не би трябвало да могат да се обяснят с факта, че все пак не съм редовен читател на вестника. Например "Кадафи ни прати кален дъжд" на първата страница на "Дневен труд" или "Пиян мерцедес буторяса пешачка" от "Нощен труд". В първата статия ставаше дума за някакъв метеорологичен проблем, зародил се в Либия, заради който в България вали кал. Втората не съм я чел, само видях заглавието, но и то ми стига.
Света аз цял обходих
и изправен гордо пак стоя.
Срещнах милиони хора
и на всичките им взех ума.

Блог
The Painting
Случаят с изтрития спомен
РЕВЮ: „Tenet“/“Тенет“

User avatar
Trip
Moderator
Posts: 6353
Joined: Sat Dec 31, 2005 7:30 am
Contact:

Post by Trip » Thu May 08, 2008 1:38 pm

Да, онова с пешеходката е @_@

А иначе се използват възможно най-късите заглавия, щото в чисто физическите рамки, които са дадени за новинката, трябва да може да се поберат сравнително големите букви на заглавието; а това не може да стане, освен ако думите не са малко на брой и къси.

User avatar
ifadriana
Mistborn
Posts: 1344
Joined: Tue Jul 03, 2007 7:06 pm

Post by ifadriana » Tue Jun 17, 2008 7:32 pm

Боже, този топик ми достави наистина огромно удоволствие! :D
VMITW!

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests